ปี 2561-2562

ส่วนงาน แผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผูกพันและความสุข
คณะกายภาพบำบัด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา  
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
หอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล
วิทยาลัยศาสนศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะศิลปศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาเขตกาญจนบุรี
วิทยาลัยการจัดการ
วิทยาลัยราชสุดา
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สถาบันโภชนาการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สำนักงานอธิการบดี

ปี 2559-2560

ส่วนงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
เสริมสร้างความผูกพันและความสุข
แผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผูกพันและความสุข
คณะกายภาพบำบัด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
หอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล
วิทยาลัยศาสนศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะศิลปศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาเขตกาญจนบุรี
วิทยาลัยการจัดการ
วิทยาลัยราชสุดา
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สถาบันโภชนาการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สำนักงานอธิการบดี