ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  

ค่านิยมองค์กร  

การยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ  

ข้อเสนอการปรับปรุงระยะเวลาสัญญาจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ 7 ปี  

ข้อเสนอการปรับปรุงระยะเวลาสัญญาจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 ปี  

โครงการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย  

การเลื่อนเงินเดือนประจำปี  

บัญชีเงินเดือน  

ปรับอัตราเงินเดือนสายวิชาการ มีผล 1 ส.ค.2566  

 การต่อเวลาปฏิบัติงาน 

ทุนมหิดล  

ทุนพัฒนาอาจารย์ 

Training & Development Roadmap