หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรทุกประเภท ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง จนถึงพ้นจากงาน ในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้

การสรรหาและคัดเลือก/บรรจุและแต่งตั้ง

 • ดำเนินการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรให้กับกอง/หน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนวิเคราะห์เปรียบเทียบ ให้คำแนะนำในการกำหนดอัตราค่าตอบแทน
 • รับผิดชอบ และประสานงานการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรตำแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ ตามข้อบังคับ/ ประกาศของมหาวิทยาลัยในส่วนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย/ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 • ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของส่วนงานเพื่อให้การสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรตำแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ  ตามข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย ในส่วนที่รับผิดชอบโดยส่วนงาน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำส่วนงาน/ หน่วยงานเกี่ยวกับการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรรวมทั้งการกำหนดอัตราเงินเดือน/ ค่าตอบแทนในการบรรจุและแต่งตั้ง
 • ให้คำปรึกษา และประสานงานในการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การจ้างต่อและการขยายระยะเวลาการจ้าง
 • จัดทำชื่อตำแหน่ง และคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรประเภทต่างๆ
 • จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง/ จ้างลูกจ้าง
 • แต่งตั้งผู้บริหารระดับต่างๆ
 • บันทึกข้อมูลในระบบ MUERP (OM/ PA) ของสำนักงานอธิการบดี
 • ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

จัดสรร/บริหารอัตรากำลัง

 • จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
 • เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • เปลี่ยนประเภทการจ้าง / เปลี่ยนตำแหน่ง
 • ปรับคุณวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง / การปรับคุณวุฒิ / การปรับคุณวุฒิและให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
 • ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน / ตัดโอนพร้อมเปลี่ยนตำแหน่ง
 • ย้าย / ย้ายและเปลี่ยนตำแหน่ง
 • ปรับระดับชั้น / ปรับสถานภาพ
 • ขอยืมตัวข้าราชการ
 • ต่อเวลาราชการของข้าราชการ /การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • กำหนดกรอบการจ้างผู้เกษียณอายุ / ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ (เงินงบประมาณ)
 • การไม่จ้างต่อ
 • การพ้นจากงาน / ให้โอน / ลาออก
 • ให้ออกด้วยเหตุทุพพลภาพ / ขาดจากอัตรา / ครบสัญญา / ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
 • โปรแกรมอัตราตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 • จัดทำประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ / ประกาศเกษียณอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
 • ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ / คณะทำงานชุดต่างๆ เช่น ก.บ.ค.
 • คณะกรรมการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

บริหารเงินเดือน/ค่าตอบแทน

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน / บัญชีอัตราค่าจ้าง และเงินค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
 • เลื่อนเงินเดือนประจำปีของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ
 • ประสานงานและส่งข้อมูลให้ส่วนงานต่าง ๆ ในการบันทึกข้อมูลเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากรของส่วนงานเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย
 • งานระบบจ่ายตรองเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 • จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน
 • การปรับบัญชีเงินเดือน/อัตราค่าจ้าง
 • การปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี
 • ประสานงานและให้ข้อมูลข้าราชการที่เป็นอัตราว่างมีเงินด้วยสาเหตุต่างๆ แก่กองคลังเพื่อขออนุมัติโอนเงินเป็นหมวดเงินอุดหนุนไปยังสำนักงบประมาณ

 

  ติดต่อบุคลากรงานบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Management Unit)

Page views: 0