1. Workforce Planning
 1. การวิเคราะห์ และพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง ส่วนงานต่าง ๆ
 2. การยุบเลิกกรอบอัตรากำลัง
 3. การกำหนดรูปแบบอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย
2. Jobs Description
 1. การวิเคราะห์/จัดทำ/ปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
3. Workforce Management
 1. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน /การย้าย
 2. การปรับคุณวุฒิ
 3. การเปลี่ยนตำแหน่ง
 4. การปรับระดับชั้น / ปรับสถานภาพ (ลูกจ้าง)
 5. การเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 6. การเปลี่ยนประเภทการจ้าง
 7. การยืมตัวไปปฏิบัติงาน/ราชการ
 8. การต่อเวลาการปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และการต่อเวลาปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทบริหาร
 9. การยืมตัวไปปฏิบัติงาน
 10. การจ้างต่อ/ ไม่จ้างต่อ
 11. การให้พ้นจากงานด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น  ลาออก ทุพพลภาพ / ขาดจากอัตรา / ครบสัญญา / ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
 12. การจัดทำประกาศเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุงานของบุคลากร
Recruitment

1)  การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

– ระดับปฏิบัติการ

– ระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

2)  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้คำปรึกษา  แนะนำส่วนงาน/ หน่วยงานเกี่ยวกับการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรรวมทั้งการกำหนดอัตราเงินเดือน/ ค่าตอบแทนในการบรรจุและแต่งตั้ง รวมทั้งการทดลองปฏิบัติงาน

3)  การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง /คำสั่งจ้างต่อ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP

4)  การทดลองปฏิบัติงาน

Career Management

1)  ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

(1) ระดับสูง      อธิการบดี

(2) ระดับกลาง   หัวหน้าส่วนงานและที่เทียบเท่า

(3) ระดับต้น      หัวหน้าภาควิชาและที่เทียบเท่า

(4) ระดับบริหาร(อำนวยการ)   ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์

(5) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน ในสำนักงานอธิการบดี

2)  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 1. การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำปีของบุคลากร
 2. การเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารระดับต่าง ๆ
 3. การปรับเงินเดือนกรณีต่าง ๆ ได้แก่ ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น / มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ / กรณีอื่น ๆ เช่น ปรับตามมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ
 4. เงินประจำตำแหน่ง/เงินค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
 5. การจัดทำประกาศเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ของส่วนงาน และสำนักงานอธิการบดี
 6. งานระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ
 7. การจัดทำและปรับปรุงบัญชีเงินเดือน/อัตราค่าจ้างของบุคลากร
 1. บันทึกข้อมูลในระบบโครงสร้างองค์กร
 2. ตรวจสอบ เพิ่มเติม บันทึก แก้ไขประวัติบุคลากรของส่วนงานในระบบ MUERP ของสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงาน/ส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
 3. สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับส่วนงานในฐานะ Support Team ในการดำเนินการต่าง ๆ ในระบบ MU-ERP Support
 4. ระบบงาน MU-ERP – E-payslip
 5. ระบบบริหารอัตรากำลัง
  ด้านงานสารสนเทศ ERP/Consolidate
 6. การจัดทำรายงาน (Report) ให้กับหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการบริหารทรัพยากรบคคล โดยให้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ
 7. ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล Consolidate เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
 8. ตรวจสอบ เพิ่มเติม แก้ไขประวัติบุคลากรของส่วนงานสำหรับโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
 9. ตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนการประมวลผลเงินเดือน
 10. ประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทน รอบปกติ และ นอกรอบ (off cycle) ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี
 11. ตรวจสอบงบประมาณ และผ่านรายการเงินเดือนและค่าตอบแทนไปยังระบบบัญชี
 12. บันทึก แก้ไข ข้อมูลรายได้เงินหักประจำเข้าระบบ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่งบริหาร เงินหักประกันสังคม ฯลฯ
 13. บันทึก แก้ไข ข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลประจำปี และเงินชดเชยครบสัญญาจ้าง เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ ข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
 14. จัดทำรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินสวัสดิการ ตามที่หน่วยที่เกี่ยวข้องร้องขอ
 15. upload payslip/หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/รายงานผลการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ขึ้น website
 16. แก้ไขปัญหาให้กับส่วนงานในฐานะ support team ในการดำเนินงานต่าง ๆ ในระบบ MU-ERP Support , Business Net และ E-payroll
 17. ทดสอบโปรแกรมต่าง ๆ กรณีที่มีการปรับปรุงระบบ MUERP
 18. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินงบฯ
 • คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.)
 • คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการบริหารจัดการสนับสนุนอาจารย์หรือนักวิจัยศักยภาพสูง (Global Talents)