งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน (HR Career Path Unit)

นางสุภัทรา บุศย์เมืองปัก

Mrs. Supatra Bussmuangpak (Head of Unit)

0 2849 6293


(หัวหน้างานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน)
supatra.bus@mahidol.ac.th

นางวันเพ็ญ แดงเอม

Mrs. Wanpen Dangem

0 2849 6293


wanpen.dan@mahidol.ac.th

นางกรรณิกา เพ็ชรน้ำขาว

Mrs. Kannika Phetnamkhao

0 2849 6281


kannika.php@mahidol.ac.th

นางสแกวรรณ พูลเพิ่ม

Mrs. Sakaewan polperm

0 2849 6388


sakaewan.pol@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐพร ฉ่ำเกตุ

Miss Nattaporn Chumket

0 2849 6388


nattaporn.chm@mahidol.ac.th

นายชัชชลัญ อินทราชา

Mr. Chutchalun Intaracha

0 2849 6291


chutchalun.int@mahidol.ac.th

นางสาวสุจิตรา แจ้งบำรุง

Miss Sujitra Jangbamrung

0 2849 6293


sujitra.jan@mahidol.ac.th

นางสาวจินต์จุฑา เจนสระคู

Miss Jinjuta Jainsrakoo

0 2849 6293


jinjuta.jai@mahidol.ac.th

นางสาวณัชชา เสรีรักษ์

Miss Natcha Sereerak

0 2849 6388


natcha.ser@mahidol.ac.th

นางสาวนภาพร เจริญพรรค

Miss Napaporn Charoenpuk

0 2849 6291


napaporn.cha@mahidol.ac.th

นายวีรภัทร แสงแก้ว

Mr. Weeraphat Sangkaew

0 2849 6291


weeraphat.san@mahidol.ac.th

นางสาววิชรัตน์ เจริญรัตนกิตติ

Miss Wicharat Charoenratanakitti

0 2849 6291


wicharat.cha@mahidol.ac.th