งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน (HR Career Path Unit)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในกระบวนการต่างๆดังต่อไปนี้

 1. การขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
 2. การขอตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สำหรับอาจารย์ทางคลินิก
 3. การแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการอาคันตุกะ (VisitingProfessor)
 4. การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติยศ (Chair Professor)
 5. การขอตําแหน่งนักวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย
 6. การเทียบตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
 7. การแต่งตังศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
 8. การขอความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
 1. การเสนอขอตําแหน่งสูงขึ้น
 2. การเทียบตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 3. การขอทุนสนับสนุนการทําผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน (ทุน R2R)
 4. การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงการทําผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
 5. การขอความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการ
 1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
 2. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ
 3. คณะกรรมการประเมินเพื่อทําหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 4. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ
 5. คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการทําผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน