งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน (HR Career Path Unit)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในกระบวนการต่างๆดังต่อไปนี้

 1.  ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ- ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น

  – ตำแหน่งศาสตราจารย์

  – ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

  – ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 2. ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ- ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ

  – ตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ

  – ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

 3. ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สำหรับอาจารย์ทางคลินิก
 4. ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับชาวต่างประเทศที่ได้รับเชิญให้มาช่วยเหลืองานด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย- ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

  – รองศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Associate Professor)

  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Assistant Professor)

  – อาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Lecture)

 5. ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ  (Chair Professor) เป็นการยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ
 6. ตำแหน่งนักวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย- นักวิจัย ระดับ 2

  – นักวิจัย ระดับ 3

  – ศาสตราจารย์วิจัย

 7. การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
 8. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
 9. การขอเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นของศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (6 ขั้น)
 10. การขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
 1. การเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น : ตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 2. การเทียบตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. การขอทุนสนับสนุนการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน (ทุน R2R)
 4. การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
 5. การขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
 1. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 2. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
 3. คณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 4. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 5. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 6. คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
 7. คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา
 8. คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย