หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในกระบวนการต่างๆดังต่อไปนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบงานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน กองทรัพยากรบุคคล

สายวิชาการ

–  ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ

 • ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
 • ตำแหน่งศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

–  ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ

 • ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
 • ตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ
 • ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

– ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สำหรับอาจารย์ทางคลินิก

– ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับชาวต่างประเทศที่ได้รับเชิญให้มาช่วยเหลืองานด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

 • ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
 • รองศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Associate Professor)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Assistant Professor)
 • อาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Lecture)

– ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ  (Chair Professor) เป็นการยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ

– ตำแหน่งนักวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย

 • นักวิจัย ระดับ 2
 • นักวิจัย ระดับ 3
 • นักวิจัย ระดับ 4

– การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

– การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

– การขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

สายสนับสนุน

 • การเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น : ตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 • การเทียบตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลั
 • การขอทุนสนับสนุนการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน (ทุน R2R)
 • การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
 • การขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
 • ฝ่ายจัดการวารสาร Mahidol R2R e-Journal

ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

 • คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 • คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • คณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 • คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
 • กองบรรณาธิการวารสาร Mahidol R2R e-Journal

 ติดต่อบุคลากรงานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน (HR Career Path Unit)

Page views: 0