พม.ประเภทวิชาการ

ลำดับ
ชื่อตำแหน่งภาษาไทย
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ
1
ศาสตราจารย์
Professor
2
รองศาสตราจารย์
Associate Professor
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
4
อาจารย์
Instructor
5
นักวิจัย
Senior Researcher

พม.ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ)

ลำดับ
ชื่อตำแหน่งภาษาไทย
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ
1
นักกายภาพบำบัด
Physiotherapist
2
ทันตแพทย์
Dentist
3
พยาบาล
Registered Nurse
4
แพทย์
Medical Physician
5
สัตวแพทย์
Veterinarian
6
นักเทคนิคการแพทย์
Medical Technologist
7
เภสัชกร
Pharmacist
8
วิศวกรเครื่องกล
Mechanical Engineer
9
วิศวกรไฟฟ้า
Electrical Engineer
10
วิศวกรโยธา
Civil Engineer
11
สถาปนิก
Architect
12
นักรังสีการแพทย์
Radiological Technologist
13
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Computer Technical Officer
14
นักจิตวิทยาคลินิก
Clinical Psychologist
15
นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
Speech  Therapist
16
นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist
17
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
Cardio-Thoracic Technologist
18
นักกายอุปกรณ์
Prosthetist
19
นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
Computer System Analyst
20
นักปฏิบัติการวิจัย
Researcher
21
แพทย์แผนไทยประยุกต์
Applied Thai Tradition Medical Practitioner
22
แพทย์แผนจีน
Traditional Chinese Medical Practitioner

พม.ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ)

ลำดับ
ชื่อตำแหน่งภาษาไทย
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ
1
นักวิชาการศึกษา
Educator
2
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
Education and Career  Guidance Officer
3
นักวิทยาศาสตร์
Scientist
4
บรรณารักษ์
Librarian
5
นักวิชาการเวชสถิติ
Medical  Statistician
6
นักวิชาการโภชนาการ
Nutritionist
7
นักจิตวิทยา
Psychologist
8
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Audio-Visual Technical Officer
9
เจ้าหน้าที่วิจัย
Research Technical Officer
10
นักเอกสารสนเทศ
Information Resource Analyst
11
นักวิชาการวิทยาศาตร์การแพทย์
Medical Scientist
12
นักวิชาการช่างทันตกรรม
Dental Technical Officer
13
นักวิชาการอาชีวบำบัด
Vocational Therapist
14
นักกำหนดอาหาร
Dietician
15
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Computer Programmer
16
นักวิชาการอักษรเบรลล์
Braille Code Technical Officer
17
นักวิชาการภาษามือ
Sign Language Technical Officer
18
ล่ามภาษามือ
Sign language Interpreter
19
นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรถภาพคนพิการ
Rehabilitation Counselor
20
นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
Assisting Technology Practitioner
21
ผู้ช่วยวิจัย
Research Assistant
22
นักพัฒนาการเด็ก
Child Development Officer
23
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
Sports Scientist
24
นักวิชาการดนตรีไทย
Thai Music Technical Officer
25
นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographical Information Technologist
26
นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร
Medical Plant Technical Officer
27
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
Environmentalist
28
ผู้ช่วยอาจารย์
Assistant Instructor
29
นักคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
Cardiac Sonographer
30
นักจดหมายเหตุ
Archivist
31
นักวิชาการรหัสโรค
Medical Coder
32
นักวิชาการวัฒนธรรม
Cultural Officer

พม.ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ)

ลำดับ
ชื่อตำแหน่งภาษาไทย
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ
1
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
2
นักวิชาการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Analyst
3
นักวิชาการช่างศิลป์
Academic Art  Technician
4
นักตรวจสอบภายใน
Internal Auditor
5
นักสุขศึกษา
Health Promotion Educator
6
วิศวกร
Engineer
7
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Plan and Policy Analyst
8
นักวิชาการเกษตร
Agricultural Research Officer
9
นักวิชาการสัตวบาล
Animal Husbandry Technical Officer
10
นิติกร
Legal Officer
11
นักทรัพยากรบุคคล
Human Resource Officer
12
นักประชาสัมพันธ์
Public Relations Officer
13
นักวิชาการพัสดุ
Supply Analyst
14
นักวิชาการสถิติ
Academic Statistician
15
นักวิเทศสัมพันธ์
Foreign Relations Officer
16
นักสังคมสงเคราะห์
Social Work Officer
17
นักวิชาการสารสนเทศ
Computer Information Analyst
18
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
Quality Development  Technical Officer
19
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
Training Technical Officer
20
เจ้าหน้าที่พยาบาลทางสัตวแพทย์
Animal Care Assistant
21
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารสินทรัพย์
Asset  Management  Specialist
22
นักนิเทศศิลป์
Graphic Designer
23
เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์
Asset Management Analyst
24
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน
Investment Management Analyst
25
นักบริหารความเสี่ยง
Risk Management Officer
26
ครูปฐมวัย
Childcare Teacher
27
เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง
Constructive administration Officer

พม.ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนทั่วไป ระดับช่วยปฏิบัติการ)

ลำดับ
ชื่อตำแหน่งภาษาไทย
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ
1
ช่างทันตกรรม
Dental Technician
2
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
Computer Technician
3
ช่างพิมพ์
Printing Technician
4
ช่างศิลป์
Art Technician
5
ช่างเขียนแบบ
Draftsman
6
ช่างเครื่องยนต์
Mechanics Technician
7
ช่างไฟฟ้า
Electrician
8
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Technician
9
ช่างเทคนิค
Technician
10
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
General Administration Assistant
11
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Agricultural Officer
12
ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
Animal Husbandry Officer
13
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
Audio-Visual Officer
14
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
Library Service Officer
15
ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด
Vocational Therapy Technician
16
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
Scientific Officer
17
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Dental Assistant
18
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
Pharmacy Technician
19
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
Practical Nurse
20
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
Nutrition officer
21
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical  Technician Assistant, Medical  Science Technician
22
ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
Radiological Technician
23
ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
Physical Therapist Assistant
24
เจ้าหน้าที่อักษรเบรลล์
Braille Code Technician
25
พนักงานบริการ
General Service Officer
26
ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยประยุกต์
Applied Thai Tradition Medical Assistant
27
พี่เลี้ยง
Childcare Officer

ผู้บริหาร

ลำดับ
ชื่อตำแหน่งภาษาไทย
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ
ผู้บริหารระดับสูง
1
อธิการบดี
The President
ผู้บริหารระดับกลาง 
2
รองอธิการบดี
Vice President for………
3
คณบดี / ผู้อำนวยการ
Dean / Director of……….
ผู้บริหารระดับต้น
4
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President for……….
5
รองคณบดี / ผู้อำนวยการ
Deputy Dean / Deputy Director of………
6
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Director………Hospital
7
หัวหน้าภาควิชา
Head of ………Department

ผู้บริหาร(อำนวยการ)

ลำดับ
ชื่อตำแหน่งภาษาไทย
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ
1
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
Chief of Office of  The President
2
ผู้อำนวยการกอง
Director of ………Division
3
เลขานุการคณะ/สถาบัน
Secretary of……Faculty/ Institution)

ผู้บริหาร(ระดับหัวหน้าหน่วยงาน)

ลำดับ
ชื่อตำแหน่งภาษาไทย
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ
1
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม
Director of……….Department
2
รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
Deputy Director of……Department
3
หัวหน้างานการพยาบาล  หัวหน้าฝ่ายอื่นๆในโรงพยาบาล
Head of………Division
4
ผู้ตรวจการพยาบาล
Nurse Supervisor
5
หัวหน้าหอผู้ป่วย  หัวหน้าหน่วย(ทางการพยาบาล)
หัวหน้าพยาบาลประจำภาควิชา
Head Nurse
6
หัวหน้างาน
Head of……..Unit

ข้าราชการ

download


หมายเหตุ: 

ชื่อภาษาอังกฤษระดับตำแหน่งต่างๆ

ลำดับ
ชื่อตำแหน่งภาษาไทย
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่มสนับสนุนวิชาการ/กลุ่มสนับสนุนทั่วไป (ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ)
สนับสนุนทั่วไป (ตำแหน่งระดับช่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ)
ระดับปฏิบัติการ    (Practitioner Level)
ระดับปฏิบัติงาน    (Operational Level)
ระดับชำนาญการ    (Professional Level)
ระดับชำนาญงาน (Experienced Level)
ระดับชำนาญการพิเศษ (Senior Professional Level)
ระดับชำนาญงานพิเศษ   (Senior Experienced Level)
ระดับเชี่ยวชาญ     (Expert Level)
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (Advisory Level)

ตัวอย่างการใช้ชื่อตำแหน่งควบคู่กับระดับตำแหน่ง

ลำดับ
ชื่อตำแหน่งภาษาไทย
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่มสนับสนุนวิชาการ/กลุ่มสนับสนุนทั่วไป (ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ)
สนับสนุนทั่วไป (ตำแหน่งระดับช่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ)
นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ
(Human Resource Officer, Practitioner Level)
ช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน    (Technician, Operational Level)
นักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ
(Human Resource Officer,Professional Level)
ช่างเทคนิคระดับชำนาญงาน
(Technician, Experienced Level)
นักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ
(Human Resource Officer,Senior Professional Level)
ช่างเทคนิคระดับชำนาญงานพิเศษ   (Technician, Senior Experienced Level)
นักทรัพยากรบุคคลระดับเชี่ยว
ชาญ(Human Resource Officer, Expert Level)
นักทรัพยากรบุคคลระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
((Human Resource Officer, Advisory Level)