หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทุกประเภท ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางและดำเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้

ด้านสวัสดิการ

 • ศึกษาภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ของหน่วยงาน
  วิเคราะห์หาแนวทางและดำเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร
 • สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ติดต่อประสานงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับข้อตกลงการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่บุคลากร ประสานงาน ให้คำปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหา ในกรณีที่บุคลากร/ส่วนงานประสบปัญหาการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยออกหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำไปประกอบการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และ ดำเนินการหักเงินเดือนบุคลากรผู้กู้เพื่อผ่อนชำระหนี้จนครบ
 • สินเชื่อธนาคารออมสิน
  ติดต่อประสานงานกับธนาคารออมสินเกี่ยวกับข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการ ประสานงาน ให้คำปรึกษาร่วมแก้ไขปัญหา ในกรณีที่บุคลากร/ส่วนงานประสบปัญหาการใช้บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ ออกหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำไปประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินและดำเนินการหักเงินเดือน บุคลากรผู้กู้เพื่อผ่อนชำระหนี้จนครบ
 • เงินกู้ ชพค
  ติดต่อประสานงานกับ สกสค.เกี่ยวกับโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ประสานงาน ให้คำปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหา ในกรณีที่บุคลากร/ส่วนงานประสบปัญหาการใช้บริการสินเชื่อ ดำเนินการหักเงินเดือนบุคลากรผู้กู้ที่สังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อผ่อนชำระหนี้จนครบ
 • กีฬาบุคลากร
  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร จัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นการเชื่อมความสามัคคี ระหว่างบุคลากรส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำหน้าที่คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาเป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ติดต่อ ประสานงานในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการพิเศษซึ่งจัดโดยหน่วย งานต่างๆ ภายนอก เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีและเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน
 • คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล
  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล กำกับดูแล ประสานงาน ให้คำปรึกษาแก่  ส่วนงานในการบริหารจัดการสวัสดิการของส่วนงาน
 • การเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน
  ทำหน้าที่ประสานงานการสำรวจความสุขของบุคลากร ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กรประสานการจัดทำโครงการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันบุคลากรส่วนงาน
 • คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล
  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประสาน งานกับผู้จัดการกองทุนและส่วนงานในการบริหารจัดการกองทุน อาทิ การสมัครเป็นสมาชิก การส่งเงินสะสม/สมทบเข้ากองทุน การพ้นจากสมาชิกกองทุน การโอน/รับโอนสมาชิกกองทุน เป็นต้น
 • คณะกรรมการพิจารณารางวัลประจำปี สำนักงานอธิการบดี
  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณารางวัลประจำปี ร่วม กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบ กลั่นกรอง บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลประจำปีประเภทต่างๆ
 • คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์
  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ สถาบันการเงิน และส่วนงาน ในการจัดโครงการ ติดตาม กำกับดูแลการหักเงินเดือนบุคลากรเพื่อผ่อนชำระค่ารถจักรยานยนต์จนครบตามสัญญา
 • คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ สวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เพื่อบริหารจัดการสวัสดิการประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้าสวัสดิการ ชมรมนันทนาการ กีฬาและนันทนาการ การตรวจสุขภาพประจำปี กำกับดูแลการใช้พื้นที่เพื่อจัดสวัสดิการ ห้องออกกำลังกาย ห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น
 • การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรประเภทต่างๆเพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรม
 • กำกับดูแลระบบ MU-ERP-HR ในส่วนของเงินหักสวัสดิการ
  ดูแล/ดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงิน เดือนบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการประเภทต่างๆ อาทิ การหักเงินค่าผ่อนชำระหนี้ธนาคารต่างๆ หักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
 • การทำประกันภัยรถยนต์
 • การทำประกันอุบัติเหตุหมู่แก่บุคลากร
 • ส่วนลดสายการบิน Thai Lion Air

ด้านสิทธิประโยชน์

 • การสั่งพวงหรีดเคารพศพบุคลากรถึงแก่กรรม (ทั้งมหาวิทยาลัย)
 • การมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบตามกำหนดเวลาในช่วงต่างๆ
 • ทะเบียนประวัติ
 • บริการสำเนา กม.1 (ข้าราชการ)
 • ประสาน / บริการแฟ้มประวัติข้าราชการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ออกหนังสือรับรองสถานภาพผู้รับบำนาญ (ไม่ระบุอัตราเงินเดือน)
 • ออกบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ และผู้รับบำนาญ
 • การออกบัตรแสดงตนแก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประสานและกำกับดูแลการออกบัตรแสดงตนแก่ส่วนงาน
 • การขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเงิน กบข.
 • การขอรับบำเหน็จ และบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ และเงิน กสจ.
 • การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
 • การตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)(เฉพาะสำนักงานอธิการบดี)
 • การขออนุมัติค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญ
 • การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม (เฉพาะบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี)
 • ผู้ประสานงานกองทุนประกันสังคมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 • การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 • ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกในการสรรหาบุคลกรดีเด่นประเภทต่างๆ อาทิ โครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของสถานบันการศึกษาต่างๆ
 • เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่
  1. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
  2. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการรับรางวัลเชิดชูเกียรติ (งานคล้ายวันพระราชทานนามฯ)
  – คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและของที่ระลึกงานมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุฯ
  – คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและยานพาหนะพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
  – คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
  – คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  – คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
 • การเบิกจ่ายเงินชดเชยพนักงาน
 • การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์บุคลากรถึงแก่กรรม
 • เงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรถึงแก่กรรม
 • เงินสงเคราะห์ทดแทนการเสียชีวิตข้าราชการและลูกจ้าง

การลาประเภทต่างๆ

 • การลาไปราชการหรือประชุม ณ ต่างประเทศ
 • การลาไปราชการ ประชุม สัมมนา ในประเทศ สำหรับผู้ผู้บริหาร (คณบดีขึ้นไป) และการไปเป็นวิทยากร
 • การลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (เฉพาะบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี)
 • การลาตามสิทธิของบุคลากรทุกประเภท(เฉพาะบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี)/ ผู้บริหาร(คณบดีขึ้นไป)
 • การลาเกินสิทธิของบุคลากรทุกประเภท (โดยไม่ได้รับเงินเดือน)
 • การให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

ลูกค้าสัมพันธ์

 • ดำเนินการด้านงานสารบรรณและให้บริการต้อนรับผู้มาติดต่อ
 • จัดระบบ กำกับและตรวจสอบวันลาบุคลากรของกองพร้อมจัดทำแฟ้มและฐานข้อมูล
 • ดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกอง จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของกอง พร้อมจัดทำฐานข้อมูล
 • ควบคุมรหัสครุภัณฑ์ของกองพร้อมจัดทำฐานข้อมูล
 • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกองในภาพรวม เช่น ห้องส่วนกลาง การแจ้งซ่อม ฯลฯ และดำเนินการประสานงานการจัดประชุมกอง
 • จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองฯ
 • จัดและดูแลแฟ้มหนังสือเวียนและจัดทำแฟ้มวันนันทนาการ

 ติดต่อบุคลากรงานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (HR Welfare & Benefit Unit)

 

เข้าสู่เว็บสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

Page views: 0