แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

  แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2563 – 2566)

  แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2559– 2562)

 รายละเอียดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR INITIATIVES)

  ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2565 

 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2564

 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2563

 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565

 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2563

 แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการ/โครงการ