แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

  แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2567 – 2570) 

  แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2563 – 2566)

  แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2559– 2562)

 รายละเอียดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR INITIATIVES)

  ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2566

  ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2565

 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2564

 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2563