งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (HR Welfare & Benefit Unit)

นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล

Mr. Tewon Kongpipatkul (Head of Unit)

0 2849 6280


(หัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์)
tewon.kon@mahidol.ac.th

นายปราณีต กลิ่นสังข์

Mr. Praneet Klinsang

0 2849 6284


praneet.gli@mahidol.ac.th

นางสาวเชาวณี วงศ์สามัคคี

Miss Chaowanee Wongsamakee

0 2849 6291


chaowanee.won@mahidol.ac.th

นางฐิติมา สุขกิจพงษ์

Mrs. Thitima Sukkitphong

0 2849 6284


thitima.suk@mahidol.ac.th

นางจรวย ทองสุขมาก

Mrs. Jarouy Tongsukmak

0 2849 6281


jarouy.ton@mahidol.ac.th

นางสาวจุฑาทิพย์ บำรุงสุข

Miss Chutatip Bumrungsuk

0 2849 6391


chutatip.bum@mahidol.ac.th

นางสาวอันติมา เพ็ชร์ทอง

Miss Ultima Petthong

0 2849 6286


ultima.pet@mahidol.ac.th

นางศรีแพร รอดเกลี้ยง

Mrs. Sripair Rodkliang

0 2849 6292


sripair.roa@mahidol.ac.th

นางสาวจิตติมา อ่วมภักดี

Miss Jittima Aumpakdee

0 2849 6282


jittima.aum@mahidol.ac.th

นางสาวฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์

Miss Fontip Potivirattananon

0 2849 6391


fontip.pot@mahidol.ac.th

นางสาววารุณี ทิมบึงพร้าว

Miss Warunee Timbungprow

0 2849 6286


warunee.tim@mahidol.ac.th

นางสาวกานติมา สวนโคกกรวด

Miss Kantima Suankhokkruad

0 2849 6387


kantima.sua@mahidol.ac.th

นางสาวพิชชาพร เกษียรธาดานนท์

Miss Pitchaporn Kaseantadanon

0 2849 6282


pitchaporn.kas@mahidol.ac.th
Page views: 9,875