หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร การส่งเสริมค่านิยม MAHIDOL และการจัดการทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์ในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้

การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • กำกับรอบเวลาและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้อำนวยการในสำนักงานอธิการบดีให้เป็นไปตามคำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปข้อมูลผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาขั้นเงินเดือน
 • วิเคราะห์คุณภาพตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงาน (KPI) เพื่อนำเสนอแนวทางปรับปรุงให้เชื่อมโยงและสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์มาสู่การปฎิบัติของหน่วยงานและบุคลากร
 • ทบทวนและปรับปรุงคำอธิบายสมรรถนะและระดับความรู้ความสามารถ (Competency และ Proficiency levels) ให้เหมาะสทกับนโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กำกับดูแลและพัฒนาระบบ E-Performance และ E-Competency ให้พร้อมใช้งานและให้คำปรึกษาส่วนงาน หน่วยงานเมื่อมีปัญหาในการใช้งาน
 • ให้คำปรึกษาส่วนงานและหน่วยงานในการจัดทำข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) และการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
 • ติดตาม รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของส่วนงาน หน่วยงานด้านการประเมินผลการปฎิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา และจัดทำรายงานประจำปี

ระบบการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร

 • วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อจำทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนการบรรลุแผนกลยุทธ์
 • จัดทำแผนที่การพัฒนาฝึกอบรม (Training Development Roadmap) สำหรับการพัฒนาผู้อบรมระดับต่างๆ(Future leaders)
 • จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่การพัฒนาฝึกอบรม และการติดตามประเมินผล การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน
 • วางแนวทาง และดำเนินการประชุม พัฒนาเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคล (HR Network) ภายในมหาวิทยาลัย
 • ติดตาม รวบรวม ข้อมูล การดำเนินงานพัฒนาฝึกอบรมของส่วนงาน หน่วยงาน รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาทั้งระบบ และจัดทำรายงานประจำปี
 • สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝึกอบรมและการประชุมสำหรับผู้บริหารร่วมกับกองและศูนย์ในสำนักงานอธิการบดี
 • ให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ

การส่งเสริมค่านิยม MAHIDOL

 • จัดอบรมปฐมนิเทศเพื่อปลูกฝังค่านิยม MAHIDOL แก่บุคลากรใหม่ของส่วนงาน
 • ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ค่านิยม MAHIDOL ในโครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ
 • จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องค่านิยม MAHIDOL แก่บุคลากรของส่วนงานตามที่ขอ

mahidolcorevalues-slide

ทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์

 • ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 • จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อพิจารณาการจัดสรรทุนและติดตามความก้าวหน้าของผู้รับทุน
 • ประสานงานการเบิกจ่ายทุน ติดตามข้อมูลการรายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษา และการชดใช้ทุน รวมถึงการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาของผู้รับทุน

 ติดต่อบุคลากรงานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Capacities Building Unit)

Page views: 0