งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Capacities Building Unit)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร การส่งเสริมค่านิยม MAHIDOL และการจัดการทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์ในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. สรุปข้อมูลผลการประเมินการปฎิบัติงานของผู้บริหารเสนอต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (ฝ่ายเลขานุการการประเมินผู้บริหาร)
 2. ทบทวนและปรับปรุงคําอธิบายสมรรถนะและระดับความรู้ความสามารถ (Competency และ Proficiency levels) ให้เหมาะสมกับนโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. กำกับดูแลและพัฒนาระบบ E-Performance และ E-Competency ให้พร้อมใช้งานและให้คําปรึกษาส่วนงาน หน่วยงานเมื่อ มีปัญหาในการใช้งาน
 4. ให้คําปรึกษาส่วนงานและหน่วยงานในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทําข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) และการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
 5. ติดตาม รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของส่วนงาน หน่วยงานด้านการประเมินผลการปฎิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงเเละพัฒนา

1.จัดทําแผนที่การพัฒนาฝึกอบรม (Training Development Roadmap) สําหรับ การพัฒนาผู้อบรมระดับต่าง ๆ (Future leaders)

2. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่การพัฒนาฝึกอบรมและการติดตามประเมินผล การนําไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน

3. วางแนวทางและดําเนินการประชุมพัฒนาเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคล (HR Network)

4. ติดตาม รวบรวม ข้อมูล การดําเนินงานพัฒนาฝึกอบรมของส่วนงาน หน่วยงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาทังระบบ

5. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝึกอบรมและการประชุมสําหรับผู้บริหารร่วมกับกองและศูนย์ในสํานักงานอธิการบดี ให้คําปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ


โครงการพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากร

1. โครงการระยะยาว

 • โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP)
 • โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP)
 • โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-HUP)

2. โครงการระยะสั้น

 • โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
 • โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ Talent สายสนับสนุน
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy)
 • โครงการแลกเปลียนเรียนรู้สู่สังคมนักปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Sharing Society)
 • โครงการผู้บริหารพบผู้รับทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์
 • โครงการสัมมนากองทรัพยากรบุคคล
 • โครงการสนับสนุนความรู้ทางด้าน Financial Literacy สําหรับบุคลากร

3. โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น

 • โครงการ R2R
 • โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

1. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์ เพื่อพิจารณาการจัดสรรทุนและติดตามความก้าวหน้าของผู้รับทุน

3. ประสานงานการเบิกจ่ายทุน ติดตามข้อมูลการรายงานผลความก้าวหน้าของ การศึกษาและการชดใช้ทุน รวมถึงการให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาของผู้รับทุน

4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์

 1. จัดอบรมปฐมนิเทศเพื่อปลูกฝังค่านิยม MAHIDOL แก่บุคลากรใหม่ของส่วนงาน
 2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ค่านิยม MAHIDOL ในโครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องค่านิยม MAHIDOL แก่บุคลากรของส่วนงานตามที่ขอ
mahidolcorevalues-slide