mahidol-culture7

 

ค่านิยมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่านิยมมหิดล MAHIDOL ได้มาจากการประชุมระดมสมองร่วมกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี + รองอธิการบดี)  ผู้บริหารส่วนงาน (คณบดี + ผู้อำนวยการส่วนงาน) และผู้อำนวยการกอง (ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี) เมื่อครั้งที่มีการประชุมแผนกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้มีการประชุมทบทวน หารือกันอีกหลายครั้งจนได้กำหนดคำว่า MAHIDOL ออกมาเป็นค่านิยมมหิดล  ความหมายของตัวอักษรแต่ละตัวเชื่อมโยงและสะท้อนความเป็น Role Model ของสมเด็จพระบรมราชชนก ด้วยประโยคของพระองค์ที่พระราชทานไว้ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่าน  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

เมื่อได้กำหนดค่านิยมมหิดล โดยใช้คำว่า MAHIDOL และได้ความหมายของค่านิยมแต่ละตัวแล้วนั้น  กองทรัพยากรบุคคลในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการเสริมสร้างค่านิยมองค์การของมหาวิทยาลัย  จึงได้นำแนวทางซึ่งผู้บริหารได้กำหนดไว้มาลงในแนวปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับค่านิยมมหิดลแต่ละค่านิยม  โดยเริ่มจากการพิจารณาและตีความคำว่า MAHIDOL ตามความหมายที่กำหนดไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ดังนี้

 

corevalue23

(คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่)


M Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล  ประกอบด้วย

 • Self Directed มีสติ ควบคุมดูแลตนเองได้ สร้างวินัยในการดำเนินชีวิต ควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ไม่ต้องให้ใครบังคับ
 • Personal Learning  รักการเรียนรู้ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ให้รู้แจ้งรู้จริง อย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ปรับปรุงงาน
 • Agility กระตือรือร้น ว่องไว  กระฉับกระเฉง สนใจวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลง    ที่เกิดขึ้นคิดไตร่ตรอง และนำเสนอแนวทางใหม่ที่เฉียบคมเหมาะสม
 • System Perspective คิด พูด ทำ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนอธิบายที่มาที่ไปสมเหตุสมผล ตรวจสอบได

A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น   ประกอบด้วย

 • Organization First รัก หวงแหน และปกป้องชื่อเสียงของมหิดล เมื่อต้องตัดสินใจ จะยึดประโยชน์ของส่วนรวมและองค์การเหนือประโยชน์ของตนเอง พร้อมเสียสละเวลา และ ความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
 • Customer Focus Driven สนใจ เข้าใจ ความต้องการของ “ผู้รับบริการ” และหาวิธีตอบสนองด้วยความรวดเร็วให้เกิดความพึงพอใจ และ สร้างความประทับใจด้วยบริการ และผลงานที่มีคุณภาพ ด้วยความเต็มใจ
 • Societal Responsibility ตระหนักและลงมือดูแล และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และสังคมเสมือนของตนเอง

H  Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง ประกอบด้วย

 • Valuing Workforce Member เคารพ ให้เกียรติผู้ร่วมงาน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น สื่อสารให้มีส่วนรวม และสร้างความผูกพัน ไม่อคติ และ รักษาศักดิ์ศรี หน้าตาของผู้ร่วมงาน
 • Empathy ใส่ใจความรู้สึก ทุกข์สุขของผู้อื่นรอบตัว ร่วมดีใจ หรือให้กำลังใจ ชมเชย ยกย่อง รวมถึงแนะนำอย่างสร้างสรรค์จริงใจ
 • Unity มีน้ำใจ ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ อาสาเข้าช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ยืดหยุ่น ผ่อนปรน ประนีประนอม ทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยความสามัคคี ปรองดอง
 • Synergy ผนึกพลัง ประสาน  ความแตกต่าง (เพศ วัย ความรู้ ) ให้เกิดความกลมกลืน นำจุดเด่นของทุกคนสร้างผลงานให้เหนือความคาดหมาย

I  Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม  ประกอบด้วย

 • Truthfulness ซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น คิด ไตร่ตรอง ก่อนพูดยึดมั่นรักษาคำพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย
 • Moral & Ethic ตั้งมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีอคติ วาระซ่อนเร้น ถือมั่นในกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ผู้ใด
 • Management by Fact  รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการคิดพิจารณาและลงมือดำเนินการตามข้อเท็จจริง โดยหลีกเลี่ยงการอนุมาน

D  Determination แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ  ประกอบด้วย

 • Commitment & Faith รักและมีศรัทธาในงาน  มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับปากด้วยความจริงจัง จนเรียบร้อยตามกำหนดทุกครั้ง โดยไม่ต้องติดตามทวงถาม
 • Perseverance ตั้งใจ มานะ อดทน พากเพียร ด้วยความมั่นคงทั้งทางจิตใจ และร่างกายโดยไม่ท้อถอย เบื่อหน่ายหรือล้มเลิกความตั้งใจต่ออุปสรรคและความยากลำบาก
 • Achievement Oriented & Creating Value มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จของงานที่รับผิดชอบ โดยถือเอาคุณภาพและมาตรฐานเป็นพื้นฐาน ใช้ความหมั่นเพียร และละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่งาน

O  Originality  สร้างสรรค์สิ่งใหม่  ประกอบด้วย

 • Courageous to be the Best กล้าคิด ริเริ่ม เสนอแนะ โดยมุ่งให้ได้ผลงานอันเป็นเลิศ เกินมาตรฐานหรือเป้าหมาย แม้ต้องทำงานละเอียดขึ้น หนักขึ้นบ้างก็ตาม
 • Driving into the Future กำหนดเป้าหมายในอนาคตที่ท้าทาย และ ดีกว่าที่ทำได้ในปัจจุบัน แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ให้บรรลุเป้าหมายนั้น
 • Novelty & Innovation คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุง วิธีการใหม่ๆ หรือสร้างผลงานวิจัยที่แตกต่างโดดเด่น ช่วยให้การทำงานดีขึ้น หรือชี้นำสังคม

L  Leadership  ใฝ่ใจเป็นผู้นำ  ประกอบด้วย

 • Calm & Certain จิตใจสงบ หนักแน่น และมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและวิกฤติยากลำบาก ไม่ประหม่า ตื่นเต้น หรือเกรี้ยวกราด รวมทั้ง ฟัง   รวบรวมข้อมูล ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบก่อนดำเนินการ
 • Influencing People สามารถใช้เหตุใช้ผล ประกอบกับวาทศิลป์ ในการโน้มน้าว จูงใจ สื่อสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตาม
 • Visioning ประมวลสถานการณ์ และข้อมูลปัจจุบันและอดีต นำมากำหนดภาพอนาคต หรือเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างสมเหตุสมผล และท้าทาย

ได้ทำความรู้จักกับค่านิยมมหิดลทั้ง 7 ค่านิยม  23  พฤติกรรมกันไปแล้ว  หากเราชาวมหิดลทุกคนสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 23 พฤติกรรม  ประโยชน์ที่จะเกิดกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เพียงแต่ทำให้ชาวมหิดลสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Be adaptable to change) และมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จและรุ่งเรือง (Ensuring future prosperity and success)แล้ว  มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นที่ทำงานแสนสุข(Happy workplaceที่ใครๆก็อยากเข้ามาทำงาน