โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง เป็นหลักสูตร/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหารในอนาคต ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้สอดคล้องตามนโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมกลุ่มวิชา ดังนี้

  • การบริหารตนเอง
  • การบริหารองค์กรและภาวะผู้นำ
  • นวัตกรรมการจัดการ
  • การจัดการทุนในภาวการณ์แข่งขัน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 18 วันที่ 3 กันยายน – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ทำเนียบรุ่น 
เข้าสู่เว็บไซต์ MU-EDP#18
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 17 วันที่ 10 กันยายน – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ทำเนียบรุ่น
เข้าสู่เว็บไซต์ MU-EDP#17
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 16 วันที่ 19 กันยายน – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ทำเนียบรุ่น
เข้าสู่เว็บไซต์ MU-EDP#16
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 15 วันที่ 29 กันยายน – 14 ธันวาคม พ.ศ.2559
เข้าสู่เว็บไซต์ MU-EDP#15
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 14 วันที่ 25 กันยายน 2558 – 3 ธันวาคม 2558
ทำเนียบรุ่น
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 13 วันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2557
ทำเนียบรุ่น
เอกสารประกอบการอบรม
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 12 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 – 26 กันยายน 2556
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 11 วันที่ 16 กันยายน 2555 – 14 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 10
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 9
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 8
ครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 7
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 6
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 5