งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategic Unit)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 2. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านทรัพยากรบุคคล
 3. การขับเคลื่อน Flagship Projects ของมหาวิทยาลัย ด้านทรัพยากรบุคคล
 4. การจัดทำระบบบริหาร Global Talents สายวิชาการ
 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการคนเก่ง (MU-Talent)
 6. การจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit)
 7. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ กองทรัพยากรบุคคล
 8. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
 9. การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ด้านทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัย

– โครงสร้างองค์กร

– หมวด 5 บุคลากร

– ผลลัพธ์ 7.3

 1. การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของกองทรัพยากรบุคคล

– โครงร่างองค์กร

– หมวด 3 ลูกค้า

– หมวด 6 กระบวนการ

– ผลลัพธ์ 7.1 และ 7.2

 1. การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
 2. การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลของกองทรัพยากรบุคคล
 3. การติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทำรายงานประจำปีกองทรัพยากรบุคคล
 4. การสำรวจและวิเคราะห์ความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
 1. การพัฒนา Website ของมหาวิทยาลัย ด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกับงานสื่อสารองค์กร
 2. การพัฒนา Website ของกองทรัพยากรบุคคล
 3. การพัฒนา MUHR Facebook
 4. การพัฒนาระบบ MUHR Connect Chatbot (Line Official)
 5. การพัฒนาระบบ HR Connect ให้เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
  • e-Recruitment
  • MU-Profile
  • MU-Statistics
  • ระบบปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
  • ระบบบริหารจัดการโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ระบบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
  • ระบบบริหารจัดการทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์
  • ระบบ Training Information Center
  • ระบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเพื่อสุขภาพ (Flexible benefit)
  • ระบบหนังสือรับรอง
  • ระบบขอมีบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
  • ระบบติดตามความคืบหน้าในการขอตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
  • ระบบจ้างต่อและพ้นจากงาน
  • ระบบการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พีงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
 2. การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (HRi) เพื่อนำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. การพัฒนา We Mahidol Application สำหรับบุคลากร
 4. การออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์งานด้านทรัพยากรบุคคล
 5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรบุคคลผ่านสื่อ Online ในช่องทางต่าง ๆ
 6. การประสานงานกับงานต่าง ๆ เพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากช่องทาง Online อาทิ MUHR Connect Chatbot, MUHR Facebook, email MUHR
 1. ประสานงานกับผู้นิพนธ์ในการตรวจสอบและแก้ไขบทความ เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามรูปแบบที่วารสารกำหนด หรือผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
 2. ติดต่อ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพบทความและติดตามผลการประเมิน
 3. รวบรวม และวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเสนอบรรณาธิการพิจารณารับตีพิมพ์/ปฏิเสธการตีพิมพ์
 4. ประสานงานกับสำนักงานวิจัยแหน่งชาติเพื่อขอเลข DOI
 5. จัดรูปแบบวารสารและจัดเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระบบ ThaiJo
 1. คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. คณะกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม
 3. กองบรรณาธิการวารสาร Mahidol R2R e-Journal