หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบ MU-ERP/ฐานข้อมูลบุคลากร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กองในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ

 • ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง/ วิธีการ/ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สมควรพิจารณานำมาใช้ในมหาวิทยาลัย
 • รวบรวมและวิเคราะห์สถิติ/ข้อมูล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย/องค์กรอื่นๆ เป็นระยะๆ เพื่อเทียบเคียง (Benchmarking) และนำเสนอเพื่อพิจารณาปรับกระบวนการ/แผนดำเนินการ
 • ให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เป็นแกนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ HR โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 • ติดตามการนำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านทรัพยากรบุคคลและแผนยุทธศาสตร์ของ HR ไปสู่การปฏิบัติ และวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผน
 • ติดตามตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคล และจัดทำรายงานผลงานประจำปี
 • ประสานงานในการจัดทำรายงาน (Report) เกี่ยวกับข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารและตัดสินใจ
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล
 • พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร
 • พัฒนาเว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล (HR Website) และสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น MUHR Facebook
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรบุคคลผ่านทางช่องทางต่างๆ
 • การอนุมัติ Internet Account
 • ประสานงานกับกองแผนงานในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
 • ให้คำปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระจายอายุของบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายวิชาการ
 • จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยและการประเมินความเสี่ยงของกองทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
 • จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของกองทรัพยากรบุคคล

โครงการ MUERP (HR)

 • ประสานงานกับบริษัทฯ ที่ปรึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในการออกแบบและพัฒนาระบบ MU-ERP (HR) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (MU-HR) ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 3 ระบบงานย่อย ดังนี้
  – ระบบงานโครงสร้างองค์กร (Organization Management : OM)
  – ระบบงานทะเบียนประวัติบุคลากร (Personnel Administration : PA)
  – ระบบงานบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll Accounting)
 • กำหนดแนวทางมาตรฐานและวางแผนในการปฏิบัติงานในแต่ละระบบ
 • ดำเนินการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการใช้ระบบแก่ผู้ใช้งานจริง (End Users) ของส่วนงานต่าง ๆ
 • ดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบเพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบ
 • บันทึกฐานข้อมูลและประมวลผลจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนในระบบ MUERP ให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี
 • บันทึกฐานข้อมูลและประมวลผลจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างในระบบ direct payment ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
 • ประสานงานกับส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Consolidate)
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ในโครงการ
 • ประสานงานในการให้ข้อมูลต่างๆในระบบฯเพื่อจัดทำรายงานเพื่อการบริหารและตัดสินใจ

 ติดต่อบุคลากรงานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategic Unit)

Page views: 0