แผนภาพและการกระจายอายุแยกตามประเภท:

    สายวิชาการ 

    สายวิชาการ (แยกตำแหน่ง)

    สายสนับสนุน

    สายวิชาการเปรียบเทียบสายสนับสนุน


ข้อมูลการกระจายอายุของบุคลากร (ตามปีงบประมาณ)

ปีงบประมาณ 2558
 คณะ 
 สถาบัน 
 วิทยาลัย 
 ศูนย์ 
ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ตรวจสอบภายใน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 วิทยาเขต 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ปีงบประมาณ 2557
 คณะ 
 สถาบัน 
 วิทยาลัย 
 ศูนย์ 
ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ตรวจสอบภายใน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 วิทยาเขต 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ปีงบประมาณ 2556
 คณะ 
 สถาบัน 
 วิทยาลัย 
 
 ศูนย์ 
ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ตรวจสอบภายใน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 วิทยาเขต 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ปีงบประมาณ 2555
 คณะ 
 สถาบัน 
 วิทยาลัย 
 ศูนย์ 
ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ตรวจสอบภายใน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 วิทยาเขต 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)