โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น เป็นหลักสูตร/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหารในอนาคต(ระดับหัวหน้างาน) เป็นหลักสูตรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ ทักษะการทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสอนงานและระบบบริหารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจหลักการบริหารจัดการด้านต่างๆ มุ่งสู่หลักสูตรที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัย (MU-EDP) หรือ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (AMP)

โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมกลุ่มวิชา ดังนี้

  • การจัดการ / ทักษะที่หัวหน้างานควรทราบ
  • การบริหารองค์กร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 26 ระหว่างวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 – วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564
 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563
 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563
 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 14 กันยายน พ.ศ.2561
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 20 ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ – วันพุธ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
 ทำเนียบรุ่น
 เข้าสู่เว็บไซต์ MU-SUP#20
   ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 19 ระหว่างวันอังคารที่ 15 สิงหาคม – วันศุกร์ที่22 กันยายน พ.ศ. 2560
ทำเนียบรุ่น
 เข้าสู่เว็บไซต์ MU-SUP#19
   ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 18 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 มกราคม – วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ทำเนียบรุ่น
เอกสารประกอบการบรรยาย
 ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 17 ระหว่างวันพุธที่ 3 สิงหาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559
ทำเนียบรุ่น
เอกสารประกอบการบรรยาย
  ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 16 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559
ทำเนียบรุ่น
  เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 15 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558
ทำเนียบรุ่น
  เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 14 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ถึงวันที่18 มีนาคม พ.ศ.2558
ทำเนียบรุ่น
 เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 13 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557
ทำเนียบรุ่น
ภาพกิจกรรม
  เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 12 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557
ทำเนียบรุ่น
  ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 11 วันที่ 1-14 สิงหาคม 2556
ทำเนียบรุ่น
  ภาพกิจกรรม
 
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 10 วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2555
ทำเนียบรุ่น
  ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 9 วันที่ 16-27 สิงหาคม 2555
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 8 วันที่ 16-23 มีนาคม 2555
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 7 วันที่ 19-29 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 6
ทำเนียบรุ่น
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 5
 ทำเนียบรุ่น
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 4 วันที่ 10-17 มิถุนายน 2554
ทำเนียบรุ่น
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 3 วันที่ 3-11 มีนาคม 2554
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 2 วันที่ 17-24 กันยายน 2553
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 1 วันที่ 24-29 มกราคม 2553