โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 24 (MU-SUP#24)
11/03/2020
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร OP (การใช้งานโปรแกรม Webex Meeting)
03/09/2020

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 25 (MU-SUP#25)

 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 25 (MU-SUP#25)

ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563


« 1 of 2 »