โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 25 (MU-SUP#25)
17/08/2020
โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2563 (IDP : Drive to success)
21/09/2020

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร OP (การใช้งานโปรแกรม Webex Meeting)

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี

“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานโปรแกรม Webex Meeting”

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล