คลังภาพกิจกรรม

19/07/2024

“โปรแกรมการต้อนรับดูแลบุคลากรใหม่ (Onboarding Program)” รุ่นที่ 2

กองทรัพยากรบุคคล ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “โปรแกรมการต้อนรับดูแลบุคลากรใหม่ (Onboarding Program)” รุ่นที่ 2 โดยวิทยากร ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ในวันที่ 16 และ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักทรัพยากรบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ […]
18/07/2024

โครงการอบรม “วิธีการใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคล (HR-KPI Report)”

17/07/2024

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

12/07/2024

“โปรแกรมการต้อนรับดูแลบุคลากรใหม่ (Onboarding Program)” รุ่นที่ 1

กองทรัพยากรบุคคล ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “โปรแกรมการต้อนรับดูแลบุคลากรใหม่ (Onboarding Program)” รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ในวันที่ 10 -11 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักทรัพยากรบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ […]