24/05/2017

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-SUP#19)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ในที่สุด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีความเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่หลักที่จะถ่ายทอด กำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของงานในระดับปฏิบัติการ (Operational Task & Process) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล กลยุทธ์การดำเนินงานของส่วนงาน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหา การจัดการข้อร้องเรียน และพัฒนาปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริหารผลการปฏิบัติงานในระดับรายบุคคล […]
09/05/2017

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
08/05/2017

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ครั้งที่ 1/2560

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่1 วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท สมุทรสงคราม
08/05/2017

นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาและเยี่ยมชมงานวิจัย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัย ภายใต้ Theme “Healthy & Happy Ageing” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news60/thailand4.0.html ขอขอบคุณภาพจาก Facebook: Mahidol University (https://www.facebook.com/mahidol/)    
Page views: 0