01/07/2018

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “วิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

01/07/2018

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (MU-HDP#3)

01/07/2018

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์

    
01/07/2018

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ (ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น)

เข้าสู่เว็บไซต์มอดินแดงเกมส์  ประกาศ/แบบฟอร์ม แบบเสนอแผนและงบประมาณการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37  แบบฟอร์ม Clear เงินยืม 2561 (Excel) ใบตรวจรับพัสดุ แบบฟอร์มขอซื้อหรือขอจ้างหมวดค่าใช้สอย/วัสดุ (กรณีได้รับอนุมัติหลักการแล้ว) แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม (Print หน้า-หลังให้อยู่แผ่นเดียวกัน)  ดูผลการแข่งขันทั้งหมด Click คลิปบรรยากาศ ณ […]