คลังภาพกิจกรรม

03/09/2020

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร OP (การใช้งานโปรแกรม Webex Meeting)

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานโปรแกรม Webex Meeting” วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
31/08/2020

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2563 การพัฒนาศักยภาพทีมงาน HR ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Drive to success)

17/08/2020

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 25 (MU-SUP#25)

 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 25 (MU-SUP#25) ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563
30/07/2020

การยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรบุคลากร