06/07/2017

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์

05/07/2017

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

กำลังเข้าสู่หน้าโครงการปฐมนิเทศ กรุณารอสักครู่ …
05/07/2017

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่พึงมีต่อหน่วยงานและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ควรได้รับทราบตั้งแต่ต้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และเรื่องที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร หลักสูตรโครงการครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมเพื่อการทำงาน กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
05/07/2017

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ 2560