29/06/2020

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 25 (MU-SUP#25)

26/06/2020

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-EDP#19)

25/06/2020

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด 4.11

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ 4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents
18/06/2020

งดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563