Uncategorized

18/08/2022

สำรวจผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุงาน ที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัย และเกียรติบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดแบบสำรวจผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุงาน ที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัย และเกียรติบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 – 16.00 น. กำหนดการพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
14/06/2022

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (MOOC for Academic Career Path)”

ด้วย มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (MOOC for Academic Career Path)” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสามารถนำผลงานมาขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ […]
30/05/2022

รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังชี้แจงแนวปฏิบัติที่ชาวมหิดลควรรู้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2565

05/05/2022

รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลัง โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2565

  โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2565      กล่าวเปิดโครงการสัมมนา โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์: รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรชาวต่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ: […]