คลังภาพกิจกรรม

19/08/2016

โครงการสำนักงานสีเขียว: สวนผักหรรษา ดาดฟ้ากินได้

04/08/2016

เปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 17

28/07/2016

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….     ดาวน์โหลดแบบแสดงข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ กับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
21/07/2016

MY SSO SMART LIFE

ข่าวดี!! วันนี้ สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application “MY SSO SMART LIFE” ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถ Download ฟรี ทั้งระบบ IOS และ Android