27/12/2018

เปิดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27/12/2018

เปิดรับสมัครทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27/12/2018

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22 (MU-SUP#22)

30/10/2018

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16 .00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Website คณะกรรมการเครือข่ายฯ : https://op.mahidol.ac.th/hr/hruniversity