มหิดลเกมส์’ 2562 (Golden Jubilee ฉลอง 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล)
03/01/2019
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “การลักลอกผลงานวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์”
21/03/2019

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือก 50 บุคลากรต้นแบบ 131 ปูชนียบุคคล