Uncategorized

28/07/2016

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….     ดาวน์โหลดแบบแสดงข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ กับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
21/07/2016

MY SSO SMART LIFE

ข่าวดี!! วันนี้ สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application “MY SSO SMART LIFE” ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถ Download ฟรี ทั้งระบบ IOS และ Android
20/07/2016

Prince Mahidol Hall

มหิดลสิทธาคาร (Prince Mahidol Hall) แนวความคิดในการออกแบบอาคาร แนวคิดหลักคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบอาคารในด้านสถาปัตยกรรม บริบทโดยรอบ และความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบูรณาการนวัตกรรมทางด้านการออกแบบโครงสร้าง ระบบอาคาร และการประหยัดพลังงานด้วย มหาวิทยาลัยมหิดลถือกำเนิดและมีความสัมพันธ์กับการแพทย์มาโดยตลอด กอปรกับชื่อเสียงที่โดดเด่นของการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ ความสำคัญนี้ได้ถูกประยุกต์สู่การสร้างรูปทรงและที่ว่างของอาคาร ที่นำมาจากโครงสร้างทางกายภาพของมนุษย์และพืช ผสานความอ่อนช้อยของสถาปัตยกรรมไทยและการประยุกต์รูปแบบตราสัญลักษณ์และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมาใช้ในโครงการ การออกแบบอาคาร เป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการแสดงละคร ดนตรีศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การประชุมสัมมนาระดับประเทศและภาคพื้นทวีป พิธีพระราชทานปริญญาบัตร การปฐมนิเทศนักศึกษา ฯลฯ รวมทั้งสามารถจัดเป็นห้องบรรยายการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ จึงทำให้การออกแบบต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ […]
19/07/2016

โครงการประกวดภาพถ่าย Only@Mahidol