ประเด็นคำถามการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

21/12/2016

17. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ เงินเดือน 22,220 อายุงาน 10 ปี จะมีความก้าวหน้าในสายงานอย่างไร และกรณีได้เลื่อนขั้นเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่งแล้ว จะได้รับเงินเดือนอย่างไร หากไม่ขอเป็นตำแหน่งสูงขึ้น

ตอบ 1. จะต้องยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอตำแหน่งระดับชำนาญการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ – ป.ตรี +ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี – ป.โท+ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี – ป.เอก+ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2 ปี * เงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง (ประมาณ 15,050 บาท) * เสนอผลงานอย่างน้อย 2 […]
21/12/2016

16. Computer Assisted Instruction (CAI) จัดเป็นผลงานทางวิชาการประเภทใด และใช้ขอตำแหน่งในระดับใดได้บ้าง?

ตอบ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เช่น CD-ROM ใช้แทนตำราหรือหนังสือในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้
21/12/2016

15. E-Book จัดเป็นตำราที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่ ใช้ขอในระดับใดได้บ้างและต้องมี Hard Copy หรือไม่?

ตอบ หากเสนอผลงานประเภทตำราหรือหนังสือ ในรูปแบบ e-book ต้องมีรูปแบบและการเผยแพร่เป็นไปตามคำนิยามของตำรา หรือหนังสือที่กำหนด และต้องพิมพ์รายละเอียดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
21/12/2016

14. การเขียน Review ลงในวารสารที่มี Impact Factor ให้นับเป็นหนังสือหรืองานวิจัยหรือไม่?

ตอบ – พนักงานมหาวิทยาลัยที่เสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สามารถเสนอบทความทางวิชาการ (scholarly article หรือ learned article) ที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่มี impact factor ในสาขาวิชาที่เสนอขอ และได้รับการเผยแพร่แล้ว โดยผู้ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็น corresponding author – พนักงานมหาวิทยาลัยที่เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ สามารถเสนองานวิจัยรวมกับบทความทางวิชาการ (scholarly article […]