18. ขอปรึกษาเรื่องการจัดประเภทของภาระงานบริการวิชาการ เช่น 1) หากอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ ประชุมประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ถือเป็น งานบริการวิชาการหรือไม่ 2) หากหน่วยงานกลาง (เช่น คณะฯ) จัด Refresh course เพื่ออบรม/ทบทวนความรู้ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย จะนับอย่างไร
21/12/2016
20. จำนวนชั่วโมงทำการภาระงานของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงทำการต่อปี จะปรับใหม่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 หรือไม่ อย่างไร?
28/03/2017

19. เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งรศ. และ ศ. โดยการใช้สิ่งประดิษฐ์คิดค้น จะต้องมีภาระงานเป็นกี่เปอร์เซนต์ และลำดับชื่อที่อยู่ในคณะประดิษฐ์ มีความสำคัญเหมือนผลงานตีพิมพ์หรือไม่?

ตอบ สิ่งประดิษฐ์ถือเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นในการเสนอขอตำแหน่งทาง วิชาการ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นมีคุณค่าเทียบเท่างานวิจัย ซึ่งต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเอง หากมีส่วนร่วมต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด

Page views: 0