17. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ เงินเดือน 22,220 อายุงาน 10 ปี จะมีความก้าวหน้าในสายงานอย่างไร และกรณีได้เลื่อนขั้นเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่งแล้ว จะได้รับเงินเดือนอย่างไร หากไม่ขอเป็นตำแหน่งสูงขึ้น
21/12/2016
19. เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งรศ. และ ศ. โดยการใช้สิ่งประดิษฐ์คิดค้น จะต้องมีภาระงานเป็นกี่เปอร์เซนต์ และลำดับชื่อที่อยู่ในคณะประดิษฐ์ มีความสำคัญเหมือนผลงานตีพิมพ์หรือไม่?
21/12/2016

18. ขอปรึกษาเรื่องการจัดประเภทของภาระงานบริการวิชาการ เช่น 1) หากอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ ประชุมประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ถือเป็น งานบริการวิชาการหรือไม่ 2) หากหน่วยงานกลาง (เช่น คณะฯ) จัด Refresh course เพื่ออบรม/ทบทวนความรู้ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย จะนับอย่างไร

ตอบ
ข้อ 1 ถือว่าเป็นงานบริการทางวิชาการ
ข้อ 2 ถ้าเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก หน.หน่วยงานให้ปฏิบัติ หรือกิจกรรมพิเศษที่ต้องรับผิดชอบ ให้คิดภาระเป็นงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจาก หน.หน่วยงาน

Page views: 0