19. เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งรศ. และ ศ. โดยการใช้สิ่งประดิษฐ์คิดค้น จะต้องมีภาระงานเป็นกี่เปอร์เซนต์ และลำดับชื่อที่อยู่ในคณะประดิษฐ์ มีความสำคัญเหมือนผลงานตีพิมพ์หรือไม่?
21/12/2016
21. การใช้สัตว์ทดลองที่ไม่มีกระดูกสันหลังมาทำการวิจัย จะต้องมีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองมาประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้วยหรือไม่?
28/03/2017

20. จำนวนชั่วโมงทำการภาระงานของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงทำการต่อปี จะปรับใหม่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 หรือไม่ อย่างไร?

ตอบ  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ว่า ผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการต้องปฏิบัติภาระงานตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้ครบถ้วน และมีเวลาปฏิบัติงานจริงตามภาระงานที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงทำการต่อปี (230 วัน x 6 ชั่วโมง) เมื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติตลอดปีการศึกษา (230 วัน x 7 ชั่วโมง = 1,610 ชม.ทำการต่อปี) แล้วปรากฏว่า จำนวนชั่วโมงของภาระงานมีความแตกต่างกัน

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ปรับจำนวนชั่วโมงทำการภาระงานของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการเป็น 1,610 ชั่วโมงทำการต่อปี และอนุโลมให้ผู้ที่ยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 สามารถคิดภาระงาน  และมีจำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงทำการต่อปีได้

Page views: 0