20. จำนวนชั่วโมงทำการภาระงานของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงทำการต่อปี จะปรับใหม่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 หรือไม่ อย่างไร?
28/03/2017
22. พืชสมุนไพร ต้องการเอกสารหรือใบรับรองการขออนุญาตใช้พืชสมุนไพรหรือไม่?
28/03/2017

21. การใช้สัตว์ทดลองที่ไม่มีกระดูกสันหลังมาทำการวิจัย จะต้องมีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองมาประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้วยหรือไม่?

ตอบ  การวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง จะต้องมีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองมาประกอบการพิจารณาเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558