คลังภาพกิจกรรม

18/12/2020

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น “การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของผลงานที่นำมาขอตำแหน่งสูงขึ้น”

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง “การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของผลงานที่นำมาขอตำแหน่งสูงขึ้น” โดย ศาสตราจารย์รุจา ภู่ไพบูลย์ : ประธานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 […]
18/12/2020

ผลการสำรวจความผูกพัน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปี 2563

14/12/2020

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง “การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของผลงานที่นำมาขอตำแหน่งสูงขึ้น”

07/12/2020

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ