ประเด็นคำถามการเสนอขอตำแหน่งของสายสนับสนุน

30/08/2016

2. ปัจจุบัน ตำแหน่งวิศวกรโยธา จะขอตำแหน่งสูงขึ้น ต้องมีผลงานอะไรบ้างที่ใช้ในการยื่นขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ?

ตอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา เป็นตำแหน่งในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตามเกณฑ์การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ต้องเสนอผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” ซึ่งมีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้เสนอขอเป็นชื่อแรก หรือเป็นผู้ดำเนินการหลัก หรือเป็น corresponding author ผลงานต้องประกอบไปด้วย 1. คู่มือปฏิบัติงานหรืองานวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ผู้เสนอขอเป็นผู้ดำเนินการหลัก และ 2. […]
30/08/2016

3. กรณีนำเสนอบทความวิจัยด้วยโปสเตอร์ แต่หลังการนำเสนอ ที่ประชุมรวมบทความวิจัยเป็น Proceeding จะสามารถนำมาขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้หรือไม่?

ตอบ กรณีเสนอผลงานที่ใช้ในการเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผลงานวิจัย สามารถนำเสนอในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน ชัดเจน 2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 3. นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ ได้มีกองบรรณาธิการนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการนั้นกรณีเสนอ Proceedings ขอให้ระบุรายละเอียดของวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และแนบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองบทความก่อนนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 4. […]
30/08/2016

4. กรณีที่นำเสนอแบบโปสเตอร์แต่ได้รับการรวบรวมบทความเป็น Proceeding ก็ถือว่าได้ใช่หรือไม่ อย่างไร?

ตอบ กรณีการรวบรวมบทความเป็น Proceeding ต้องเป็นการรวมโดยมีหัวข้อและเนื้อหาที่ครบถ้วน ซึ่งไม่ใช่การรวบรวมใน ลักษณะรวมบทคัดย่อ
30/08/2016

5. เรื่องคุณภาพของผลงาน ความหมายของผลงานที่นำเสนอมีคุณภาพในระดับ “ดี” วัดจากอะไร หรือมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

ตอบ ระดับคุณภาพของผลงาน readers จะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาจากผลงานคะ ตัวอย่างเช่น เสนอผลงานประเภทคู่มือ ปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่านต้องมีคุณภาพในระดับ “ดี” โดยพิจารณาจากคู่มือปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยมีแนวคิด และการนำเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2556 ซึ่งในประกาศดังกล่าวจะมีหลักเกณฑ์การขอตำแหน่ง ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพของผลงานประเภทต่างๆ […]