05/05/2022

รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลัง โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2565

  โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2565      กล่าวเปิดโครงการสัมมนา โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์: รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรชาวต่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ: […]
05/05/2022

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 29 (MU-SUP#29)

เข้าสู่เว็บไซต์ MU-SUP#29
02/05/2022

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่7 (MU-HDP#7)

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7 ( Mahidol University Head of Department Development Program: MU-HDP#7) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สมัครเจ้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!
29/03/2022

ประกาศงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565