ประเด็นคำถามการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

28/08/2016

5. การลาฝึกอบรม หรือลาประเภทอื่น ๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) ขณะลาหากมีการแก้ไขแบบเป็นทางการช่วงระหว่างที่ลาจะนับวันแต่งตั้งเมื่อไร?

ตอบ  วันที่แต่งตั้งต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือลาประเภทอื่น ๆ  (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ)
27/08/2016

4. การลาศึกษา การฝึกอบรม ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ลาคลอด สามารถยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?

ตอบ  ผู้ที่เสนอจะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ต้องยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการก่อนได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
25/08/2016

3. กรณีการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ./ศ.คลินิก สามารถนำผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นก่อนตำแหน่งที่จะเสนอขอมาใช้ได้หรือไม่ เช่น ขอ รศ. นำผลงานที่เกิดขึ้นก่อน ผศ. มายื่นเสนอได้หรือไม่?

ตอบ : สามารถนำมาประกอบการขอตำแหน่งได้ แต่ต้องมีผลงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นแล้ว เช่น ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ก็ต้องมีผลงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว
24/08/2016

2. สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ) สามารถใช้ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม และหรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และหรือ บทความทางวิชาการ หรือ ตำรา หรือ หนังสือ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่มีงานวิจัยได้หรือไม่?

ตอบ : ตามเกณฑ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ) ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสามารถเลือกเสนอผลงานทางวิชาการประเภท งานวิจัย  และหรือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และหรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และหรือ บทความทางวิชาการ จำนวนอย่างน้อย ๓ เรื่อง และอย่างน้อย ๒ เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ดี”
Page views: 33