คลังภาพกิจกรรม

05/01/2017

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 60 รูป จาก น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วัดปุรณาวาส และ วัดหทัยนเรศวร์ […]
04/01/2017

กองทรัพยากรบุคคล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่หน่วยงานต่างๆในสำนักงานอธิการบดี

29/12/2016

งานเลี้ยงปีใหม่กองทรัพยากรบุคคล ต้อนรับปี พ.ศ. 2560

งานเลี้ยงปีใหม่กองทรัพยากรบุคคล และอวยพรวันเกิด รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
21/12/2016

19. เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งรศ. และ ศ. โดยการใช้สิ่งประดิษฐ์คิดค้น จะต้องมีภาระงานเป็นกี่เปอร์เซนต์ และลำดับชื่อที่อยู่ในคณะประดิษฐ์ มีความสำคัญเหมือนผลงานตีพิมพ์หรือไม่?

ตอบ สิ่งประดิษฐ์ถือเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นในการเสนอขอตำแหน่งทาง วิชาการ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นมีคุณค่าเทียบเท่างานวิจัย ซึ่งต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเอง หากมีส่วนร่วมต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด