ประเด็นคำถามการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

23/08/2016

1. การเรียงหัวข้อผลงานทางวิชาการในแบบ ก.พ.อ.03ฯ ในหัวข้อ 4 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง… ควรเรียงอย่างไรจึงจะถูกต้อง?

ตอบ : สำหรับการเรียงหัวข้อผลงานทางวิชาการนั้น ให้เริ่มจากผลงานที่มีชื่อผู้เสนอขอตำแหน่งเป็นชื่อแรก  ต่อจากนั้นจึงเป็นผลงานที่ผู้เสนอขอตำแหน่งเป็น  corresponding author และตามด้วยผลงานที่ผู้เสนอขอตำแหน่งเป็นชื่อที่ ๒ , ๓ , … ตามลำดับ โดยให้เรียงจากปีปัจจุบันลงไป และไม่คำนึงถึงร้อยละการมีส่วนร่วม และควรเขียนรายละเอียดการอ้างอิงและการเผยแพร่ให้ถูกต้องตามรูปแบบ Vancouver หรือ American Psychological Association และแบบ ก.พ.อ.๐๓ฯ ที่กำหนด ตัวอย่างการเรียงผลงานจากชื่อผู้เสนอขอตำแหน่งเป็นชื่อแรก […]
19/08/2016

โครงการสำนักงานสีเขียว: สวนผักหรรษา ดาดฟ้ากินได้

04/08/2016

เปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 17

28/07/2016

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….     ดาวน์โหลดแบบแสดงข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ กับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….