พิธีบำเพ็ญกุศล “กุศลสตมวาร” (100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20/01/2017
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 (Office of Strategic Management in Action)
07/02/2017

งานทำบุญเดือนเกิด ครั้งที่ 1 กองทรัพยากรบุคคล เป็นเจ้าภาพ

งานทำบุญเดือนเกิด ครั้งที่ 1 (เดือนมกราคม 2560) จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

กองทรัพยากรบุคคล เป็นเจ้าภาพ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น.

ณ ลานประติมากรรม ชั้นล่าง ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา