ประเด็นคำถามการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

21/12/2016

14. การเขียน Review ลงในวารสารที่มี Impact Factor ให้นับเป็นหนังสือหรืองานวิจัยหรือไม่?

ตอบ – พนักงานมหาวิทยาลัยที่เสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สามารถเสนอบทความทางวิชาการ (scholarly article หรือ learned article) ที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่มี impact factor ในสาขาวิชาที่เสนอขอ และได้รับการเผยแพร่แล้ว โดยผู้ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็น corresponding author – พนักงานมหาวิทยาลัยที่เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ สามารถเสนองานวิจัยรวมกับบทความทางวิชาการ (scholarly article […]
21/12/2016

13. การขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สามารถใช้ตำรา 1 บท ที่มีจำนวนหน้ามาก แต่มีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50 เพื่อนับเป็นผลงานทางวิชาการ 1 ชิ้นได้หรือไม่ (เนื่องจากเมื่อคำนวนสัดส่วนแล้วยังมีจำนวนหน้ามากกว่า หนังสือ/ตำรา 1 บท ที่มีผู้เขียนเพียงคนเดียว)?

ตอบ  เกณฑ์การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ข้าราชการ : ตำราหรือหนังสือที่ผู้เสนอขอตำแหน่งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด พนักงานมหาวิทยาลัย: ตำราหรือหนังสือที่ผู้เสนอขอตำแหน่งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็น corresponding author
21/12/2016

12. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย(เช่น ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ) ที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในงานไม่ถึงร้อยละ 50 นับเป็นผลงาน 1 ชิ้นได้หรือไม่?

ตอบ ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการประเภทงานวิจัย ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พ.ศ.2555   และประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงาน มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2555
21/12/2016

11. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการกรณีที่งานวิจัยทำวิจัยร่วม กับผู้อื่น แต่ไม่สามารถติดต่อมาร่วมลงนามได้ จะต้องทำอย่างไร?

ตอบ แนวปฏิบัติการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผู้ร่วมงานหลายคน จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้น ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานให้ชัดเจน กรณีที่มีผู้ร่วมงานหลายคนและไม่สามารถติดต่อทุกคนให้ลงนามรับรองได้ อาจเนื่องจากอยู่ต่างประเทศ ขอให้ระบุจำนวนผู้ร่วมงานทุกคนและจะถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกันกรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่ได้ลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน