ประเด็นคำถามการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

21/11/2016

10. งานวิจัยที่ดำเนินการและตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จะนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?

ตอบ สามารถนำงานวิจัยที่ดำเนินการ และตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ แต่จะต้องมีงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มาปฏิบัติงานในของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
21/11/2016

9. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ม.ม.๐๐๓/๑) หากไม่สามารถให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคน ลงนามรับรอง จะสามารถนำมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?

ตอบ ผู้ร่วมวิจัยต้องลงนามรับรองให้ครบทุกคน หากไม่สามารถลงนามได้ครบทุกคน ให้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าได้พยายามติดต่อผู้ร่วมวิจัยแล้ว  และต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ร่วมวิจัยทุกคนให้ชัดเจน
21/11/2016

8. งานวิจัยที่จะนำมาเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ จำเป็นหรือไม่ว่าจะต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเท่านั้น หากตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติจะนำมาเสนอขอตำแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่

  ตอบ สามารถนำงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติมาเสนอขอตำแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.กำหนด
01/11/2016

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 (MU-EDP#15)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง เป็นหลักสูตร/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหารในอนาคต ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้สอดคล้องตามนโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมกลุ่มวิชา ดังนี้ การบริหารตนเอง การบริหารองค์กรและภาวะผู้นำ นวัตกรรมการจัดการ การจัดการทุนในภาวการณ์แข่งขัน