ประเด็นคำถามการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

29/08/2016

6. กรณีผู้เสนอขอเป็นอาจารย์พิเศษ สามารถนำเสนอผลงานก่อนที่จะดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษมาเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ , รองศาสตราจารย์พิเศษ, ศาสตราจารย์พิเศษ ได้หรือไม่?

ตอบ  สามารถนำผลงานก่อนที่จะดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ มาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ แต่ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ หากผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นนั้นมีส่วนร่วมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะเป็นผลดีต่อการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
28/08/2016

5. การลาฝึกอบรม หรือลาประเภทอื่น ๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) ขณะลาหากมีการแก้ไขแบบเป็นทางการช่วงระหว่างที่ลาจะนับวันแต่งตั้งเมื่อไร?

ตอบ  วันที่แต่งตั้งต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือลาประเภทอื่น ๆ  (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ)
27/08/2016

4. การลาศึกษา การฝึกอบรม ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ลาคลอด สามารถยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?

ตอบ  ผู้ที่เสนอจะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ต้องยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการก่อนได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
25/08/2016

3. กรณีการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ./ศ.คลินิก สามารถนำผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นก่อนตำแหน่งที่จะเสนอขอมาใช้ได้หรือไม่ เช่น ขอ รศ. นำผลงานที่เกิดขึ้นก่อน ผศ. มายื่นเสนอได้หรือไม่?

ตอบ : สามารถนำมาประกอบการขอตำแหน่งได้ แต่ต้องมีผลงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นแล้ว เช่น ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ก็ต้องมีผลงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว
Page views: 0