08/05/2019

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ (ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี)

24/04/2019

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เจาะลึกผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

01/04/2019

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 (1/2562)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม และวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ Website คณะกรรมการเครือข่ายฯ : https://op.mahidol.ac.th/hr/hruniversity
28/03/2019

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ HR Network & HR Policy ครั้งที่ 1/2562