31/08/2016

พิธีเปิดโครงการสำนักงานสีเขียว: สวนผักหรรษา ดาดฟ้ากินได้

30/08/2016

1. กำลังเขียน พ.ม.03 คาดว่าจะยื่นขอภายใน ต.ค.59 อยากทราบว่า ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี จะเริ่มนับ พ.ศ.2556 2557 2558 หรือ พ.ศ.2557 2558 2559?

ตอบ ภาระงานย้อนหลัง ขอเป็น 2556 2557 และ 2558 คะ เนื่องจาก 2559 อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนคะ
30/08/2016

2. ปัจจุบัน ตำแหน่งวิศวกรโยธา จะขอตำแหน่งสูงขึ้น ต้องมีผลงานอะไรบ้างที่ใช้ในการยื่นขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ?

ตอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา เป็นตำแหน่งในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตามเกณฑ์การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ต้องเสนอผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” ซึ่งมีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้เสนอขอเป็นชื่อแรก หรือเป็นผู้ดำเนินการหลัก หรือเป็น corresponding author ผลงานต้องประกอบไปด้วย 1. คู่มือปฏิบัติงานหรืองานวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ผู้เสนอขอเป็นผู้ดำเนินการหลัก และ 2. […]
30/08/2016

3. กรณีนำเสนอบทความวิจัยด้วยโปสเตอร์ แต่หลังการนำเสนอ ที่ประชุมรวมบทความวิจัยเป็น Proceeding จะสามารถนำมาขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้หรือไม่?

ตอบ กรณีเสนอผลงานที่ใช้ในการเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผลงานวิจัย สามารถนำเสนอในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน ชัดเจน 2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 3. นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ ได้มีกองบรรณาธิการนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการนั้นกรณีเสนอ Proceedings ขอให้ระบุรายละเอียดของวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และแนบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองบทความก่อนนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 4. […]