ประเด็นคำถามการเสนอขอตำแหน่งของสายสนับสนุน

20/12/2016

ประเด็นคำถามโครงการ R2R

 บทความทางวิชาการ หรือคู่มือปฏิบัติงาน ทำมานานมากแล้วจะนำมาใช้นับเป็นชิ้นงานที่นำเสนอได้ หรือไม่ (มีอายุงานของชิ้นงานกำหนดหรือไม่)? ตอบ ผลงานที่ใช้เสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นไม่มีกำหนดระยะเวลาในการนำมาใช้ แต่ถ้าผลงานนั้นเก่ามากเกินไป และมีองค์ความรู้ใหม่หรือวิทยาการใหม่ในเรื่องนั้นๆ มักจะทำให้คุณภาพของผลงานดังกล่าวด้อยลง พนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน 10 ปีมีผลงานตีพิมพ์ทั้งชื่อแรกและชื่อร่วมในผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประมาณ 75 เรื่อง ลงวารสารวิทยาศาสตร์หนึ่งเรื่องเป็นชื่อแรกมีส่วนร่วม 50% ถ้าจะขอตำแหน่งจะขอในระดับใด หรือต้องขอตามขั้นตอนใด? ตอบ ตามเกณฑ์ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เป็นตำแหน่งในกลุ่มสนับสนุนวิชาการ  จะต้องเสนอผลงาน จำนวน […]
16/12/2016

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18 (MU-SUP#18)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ในที่สุด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีความเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่หลักที่จะถ่ายทอด กำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของงานในระดับปฏิบัติการ (Operational Task & Process) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล กลยุทธ์การดำเนินงานของส่วนงาน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหา การจัดการข้อร้องเรียน และพัฒนาปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริหารผลการปฏิบัติงานในระดับรายบุคคล […]
21/11/2016

10. งานวิจัยที่ดำเนินการและตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จะนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?

ตอบ สามารถนำงานวิจัยที่ดำเนินการ และตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ แต่จะต้องมีงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มาปฏิบัติงานในของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
21/11/2016

9. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ม.ม.๐๐๓/๑) หากไม่สามารถให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคน ลงนามรับรอง จะสามารถนำมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?

ตอบ ผู้ร่วมวิจัยต้องลงนามรับรองให้ครบทุกคน หากไม่สามารถลงนามได้ครบทุกคน ให้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าได้พยายามติดต่อผู้ร่วมวิจัยแล้ว  และต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ร่วมวิจัยทุกคนให้ชัดเจน