15. E-Book จัดเป็นตำราที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่ ใช้ขอในระดับใดได้บ้างและต้องมี Hard Copy หรือไม่?
21/12/2016
17. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ เงินเดือน 22,220 อายุงาน 10 ปี จะมีความก้าวหน้าในสายงานอย่างไร และกรณีได้เลื่อนขั้นเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่งแล้ว จะได้รับเงินเดือนอย่างไร หากไม่ขอเป็นตำแหน่งสูงขึ้น
21/12/2016

16. Computer Assisted Instruction (CAI) จัดเป็นผลงานทางวิชาการประเภทใด และใช้ขอตำแหน่งในระดับใดได้บ้าง?

ตอบ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เช่น CD-ROM ใช้แทนตำราหรือหนังสือในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้