งานบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Management Unit)

นายปิยชน โพธารมย์

Mr. Piyachon Photharom (Head of Unit)

0 2849 6390


(หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล)
piyachon.pho@mahidol.ac.th

นายจำรูญ แพทอง

Mr.Chamroon Paethong

0 2849 6295


chamroon.pae@mahidol.ac.th

นางวณิชชา อมรสังข์

Mrs. Wanitcha Amorasang

0 2849 6389


wanitcha.amo@mahidol.ac.th

นางสาววารุณี แสงสุวรรณ

Miss Warunee Sangsuwan

0 2849 6279


warunee.san@mahidol.ac.th

นางนิชานันท์ คุ้มล้วนล้อม

Mrs.Nichanan Khoomluanlom

0 2849 6295


nichanan.kom@mahidol.ac.th

นางสาวอรวรรณ ตะโกใหญ่

Miss Orawan Tagoyai

0 2849 6296


orawan.tag@mahidol.ac.th

นางสาวศันสนีย์ นิ่มสุวรรณ

Miss Sansanee Nimsuwan

0 2849 6279


sansanee.nim@mahidol.ac.th

นางสาวอุษามา แสงเสริม

Miss Usama Sangserm

0 2849 6281


usama.san@mahidol.ac.th

นางสาวปิยพร หลีสมจิต

Miss Piyaporn Leesomjit

0 2849 6296


piyaporn.lee@mahidol.ac.th

นางสาวศุภจิรา ลิ่มหัน

Miss Supajira Limhan

0 2849 6238


supajira.lim@mahidol.ac.th

นางสาวนฤมล ชุนถนอม

Miss Narumol Chountanom

0 2849 6294


narumol.cho@mahidol.ac.th

นางนทิตา รัชเดชานนท์

Mrs. Natita Rachdechanon

0 2849 6294


natita.rac@mahidol.ac.th

นางสาววธิดา มานะพงศ์พันธ์

Miss Wathida Manapongpun

0 2849 6389


wathida.maa@mahidol.ac.th

นางสาวหัทญา เตชะธีรปัญญา

Miss Hattaya Techatirapanya

0 2849 6389


hattaya.tec@mahidol.ac.th