งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategic Unit)

นางสาวปิยนุช รัตนกุล

Miss Piyanuch Rattanakul (Head of Unit)

0 2849 6297


(หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล)
piyanuch.rat@mahidol.ac.th

นางเบญจมาศ มะหมัดกุล

Mrs. Benchamas Mamudkul

0 2849 6239


benchamas.mam@mahidol.ac.th

นางสาวฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์

Miss Fontip Potivirattananon

0 2849 6239


fontip.pot@mahidol.ac.th

นางสาวสุมาลี แสงสว่าง

Miss Sumalee Sangsawang

0 2849 6298


sumalee.sae@mahidol.ac.th

นางสาวนัทกร ประจุศิลป

Miss Najtakorn Prachusilpa

0 2849 6298


najtakorn.pra@mahidol.ac.th

นายศิริชาติ วรรณสวาท

Mr Sirichart Wannasawat

0 2849 6285


sirichart.wan@mahidol.ac.th

นางสาวนัสธิดา บุบผา

Miss Nasthida Bubpha

0 2849 6298


nasthida.bub@mahidol.ac.th

นางสาววารุณี ทิมบึงพร้าว

Miss Warunee Timbungprow

0 2849 6285


warunee.tim@mahidol.ac.th

นายเจนณรงค์ ผ่องอำไพ

Mr Jannarong Phongamphai

0 2849 6285


jannarong.pho@mahidol.ac.th