งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategic Unit)

นางสาวปิยนุช รัตนกุล

Miss Piyanuch Rattanakul (Head of Unit)

0 2849 6297


(หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล)
piyanuch.rat@mahidol.ac.th

นางสาวศุภจิรา ลิ่มหัน

Miss Supajira Limhan

0 2849 6238


supajira.lim@mahidol.ac.th

นางสาวสุมาลี แสงสว่าง

Miss Sumalee Sangsawang

0 2849 6298


sumalee.sae@mahidol.ac.th

นางสาวนฤมล ชุนถนอม

Miss Narumol Chountanom

0 2849 6294


narumol.cho@mahidol.ac.th

นางสาวนัทกร ประจุศิลป

Miss Najtakorn Prachusilpa

0 2849 6285


najtakorn.pra@mahidol.ac.th

นางนทิตา รัชเดชานนท์

Mrs. Natita Rachdechanon

0 2849 6294


natita.rac@mahidol.ac.th

นายศิริชาติ วรรณสวาท

Mr Sirichart Wannasawat

0 2849 6285


sirichart.wan@mahidol.ac.th

นางสาวนัสธิดา บุบผา

Miss Nasthida Bubpha

0 2849 6298


nasthida.bub@mahidol.ac.th

นางสาวสุขุมาภรณ์ ก้อนสมบัติ

Miss Sukumaporn Konsombat

0 2849 6239


sukumaporn.kon@mahidol.ac.th

นางเบญจมาศ มะหมัดกุล

Mrs. Benchamas Mamudkul

0 2849 6239


benchamas.mam@mahidol.ac.th
Page views: 4,002