งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Capacities Building Unit)

นางเกศินี ชาวนา

Mrs. Kesinee Chaona (Head of Unit)

0 2849 6278


(หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
kesinee.cha@mahidol.ac.th

นายกุลพัชร์ ศิริไพศาลโสภา

Mr. Kulputt Siripaisansopa

0 2849 6276


kulputt.sir@mahidol.ac.th

นายธีรัตน์ คูคานธรรมทัศน์

Mr. Teerat Kookanthammathat

0 2849 6275


teerat.koo@mahidol.ac.th

นางธนพร สุนเจริญ

Mrs. Tanaporn Suncharoen

0 2849 6277


tanaporn.man@mahidol.edu

นางสาวกันยารัตน์ ธนะสันต์

Miss Kanyarat Thanasan

0 2849 6275


kanyarat.tha@mahidol.ac.th

นางสาวภูริณัฐ อ่วมจันทร์

Miss Phurinat Uamchan

0 2849 6277


phurinat.uam@mahidol.ac.th

นางสาวฟ้าใส ทองอยู่

Miss Fahsai Tongyoo

0 2849 6276


fahsai.ton@mahidol.ac.th

นางสาวปรีเมธ เดชขุน

Miss Pareemed Dejkun

0 2849 6277


pareemed.dej@mahidol.ac.th