สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่5) พ.ศ.2562 
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 27 ธ.ค. 2555
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
กระทรวงการคลัง