งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (HR Welfare & Benefit Unit)

นายสุวีเรศ วงษ์ทองดี

Mr. Suweeredh Wongthongdee (Head of Unit)

0 2849 6280


(หัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์)
suweeredh.won@mahidol.ac.th

นางฐิติมา สุขกิจพงษ์

Mrs. Thitima Sukkitphong

0 2849 6284


thitima.suk@mahidol.ac.th

นางจรวย ทองสุขมาก

Mrs. Jarouy Tongsukmak

0 2849 6281


jarouy.ton@mahidol.ac.th

นางสาวจุฑาทิพย์ บำรุงสุข

Miss Chutatip Bumrungsuk

0 2849 6280


chutatip.bum@mahidol.ac.th

นางสาวอันติมา เพ็ชร์ทอง

Miss Ultima Petthong

0 2849 6286


ultima.pet@mahidol.ac.th

นางศรีแพร รอดเกลี้ยง

Mrs. Sripair Rodkliang

0 2849 6292


sripair.roa@mahidol.ac.th

นางสาวจิตติมา อ่วมภักดี

Miss Jittima Aumpakdee

0 2849 6282


jittima.aum@mahidol.ac.th

นายวุฒิไกร จำปาทอง

Mr. Woottikrai Champathong

0 2849 6391


woottikrai.cha@mahidol.ac.th

นางสาวกานติมา สวนโคกกรวด

Miss Kantima Suankhokkruad

0 2849 6387


kantima.sua@mahidol.ac.th

นางสาวพิชชาพร เกษียรธาดานนท์

Miss Pitchaporn Kaseantadanon

0 2849 6387


pitchaporn.kas@mahidol.ac.th

นางสาวพนิดา เอกธรรมสุทธิ์

Miss Panida Ekthammasut

0 2849 6391


panida.ekt@mahidol.ac.th

นายสุภณัฐ เจริญธนสมุทร

Mr. Supanut Charoentanasamut

0 2849 6281


supanut.cha@mahidol.ac.th